วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน

โครงการสอน

วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)

(Innovation, Technology and Information in Education)


อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาคเรียนที่ 1 / 2556


 

คำอธิบายรายวิชา 

        ศึกษาแนวคิดทฤษฎี นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน

 

วัตถุประสงค์ 


          เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้ 

เนื้อหาบทเรียน 


          หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
          หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
          หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
          หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
          หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
          หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
          หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
          หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน


 

กิจกรรมการเรียนการสอน 


          1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
          2. เทคนิควิธีสอน
                    2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
                    2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                    2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
                              - การซักถาม
                              - การอภิปราย
                              - การทำแบบฝึกหัด
                              - การแสดงผลงานการบูรณาการกับความพอเพียง 


          ความมีเหตุผล
          ความพอประมาณ
          ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                    - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
                    - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 


          ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
                 - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
                 - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอก  อื่นๆ
                 - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
                 - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
                 - มีความคิดสร้างสรรค์
                 - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
                 - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น                             แหล่งเรียนรู้ 

                                      1. ห้องสมุด
                 2. อินเตอร์เน็ต
                 3. เอกสารประกอบการสอน
                 4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
                 5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
                                      6. ชุมชนท้องถิ่น

 

 การวัดและประเมินผล 


         การวัดผล
                    1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
                        1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
                        1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
                        1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
                        1.5 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
                        1.6 สอบปลายภาค 20 %
      

 การประเมินผล

                    ระดับคะแนน          80 – 100          ค่าระดับคะแนน            A
                    ระดับคะแนน          75 – 79            ค่าระดับคะแนน            B+
                    ระดับคะแนน          70 – 74            ค่าระดับคะแนน            B
                    ระดับคะแนน          65 – 69            ค่าระดับคะแนน            C+
                    ระดับคะแนน          60 – 64            ค่าระดับคะแนน            C
                    ระดับคะแนน          55 – 59            ค่าระดับคะแนน            D+
                    ระดับคะแนน          50 – 54            ค่าระดับคะแนน            D
                    ระดับคะแนน          0 – 4                ค่าระดับคะแนน            E


 

              

27 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีครับน้องอรพิน บล็อกนี่ทำได้เกือบสมบูรณ์แล้วนะครับ เป็นการเริ่มต้นการทำบล็อกที่ดีครับ // เริ่มจากหัวบล็อกนะครับดูเป็นธรรมชาติดีครับ มีการนำเอาลวดลายมาใส่มีตัวการ์ตูนมีรูปเจ้าของบล็อก แต่ฟอร์นน่าจะปรับเส้นสีและขอบให้ดูสะดูดตาอีกนิดนึงนะครับ ควรมีตรามหาลัยเพิ่มเข้ามาครับ เพิ่อความดูสะดุดตายิ่งขึ้น // ส่วนเนื้อหาเท่าที่อ่านดูแล้วครบถ้วนสมบูรณ์ดีครับ มีการมใส่ลูกเล่นน่ารักๆคั่นระหวางบทความทำให้อ่านได้สะดวกมากครับ ดูดีสดใส่ไม่เบื่อ // องค์ประกอบด้านซ้ายขวาก็ดูครบถ่วนตรงตามแบบบทความดีครับ น่าดูน่าอ่าน มีสาระความรู้มากครับ แต่ขาดตัวนับจำนวนผู้เข้าชมเว็ปไปนะครับ และควรทำขาให้เท่ากันทั้้งสามส่วน // เรื่องสีตัวอักษรที่ใช้กับบล็อกควรเพิ่มสีสันอีกนิดนะครับเพื่อความสวยงามและดึงดูดความสนใจครับ // สรุปโดยรวมแล้วถือว่าดีครับ... [สู้ๆนะครับ เป็นกำลังใจให้เสมอนะครับ] ^_^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จ้าขอบคุนที่มาเยี่ยมชมชมนะค่ะแล้วจะเอาไปปรับปรุงนะค่ะขอบคุนค่ะ

   ลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. หัวบล็อกโดยรวมดูสบายตาค่ะ แต่การ์ตูนใหญ่ไปนะค่ะ เนื้อหา ตัวหนังสือสีแดง มันจะมองแสบตาไปนะค่ะ จะทำให้อ่านยากไปนิด
  แต่ที่เหลือทั้งหมด โอเคแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 5. สวัสดีจ้าอรพินบล็อกน่ารักดีนะ รูปภาพและสีสันดุดีตัวหนังสืออ่านแล้วสบายตามากรวมๆดูดีแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 6. มีเนื้อหาเยอะดี น่าสนใจ มีตกแต่งสีสันสวยงาม แต่ควรจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือที่หัวบล็อกนิสหน่อยเพื่อ จะัทำให้หัวบล็อกดูเด่นขึ้น

  ตอบลบ
 7. หัวบล๊อคดูเรียบไปนิดนึงนะค่ะ สีพื้นหลังกับสีตัวหนังสือ ดูดีแล้วค่ะ มีการเว้นช่องว่างระหว่างข้อความ ทำให้อ่านงานขึ้นมากค่ะ

  ตอบลบ
 8. สวัสดีจ๊ะ :") หัวบล็อกสีสันสดใสดีค่ะ สีตัวหนังสือมองแล้วสบายตาเหมาะสมกับพื้นหลัง เนื้อหาน่าสนใจไม่น้อยส่วนเรื่องของการตกแต่งสวยแบบเรียบ ๆ ชอบมากคะ

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 10. หัวบล๊อกสวยดีนะครับ มีขนาดใหญ่เด่น ตัวอักษรสวยหลากสี รูปโปรไฟล์ก็สวยๆๆ วีดีโอก็ครบถ้วนสมบูรณ์มีลิงค์มากมายให้เลือกเข้าไปชม พื้นหลังก็เรียบง่ายดูแล้วสบายตาดี ครับ แต่ตัวหนังสือ มันจืดไปน่ะครับ ใส่สีตัวอักษรหน่อยนะครับ

  ตอบลบ
 11. สวัสดี ครับ เข้ามาเปฺดบล็อกทีแรกก็เข้ามาเห็นหัวบล็อก ที่สุดตาแหละสวยงามมากครับ ตัวหนังสือในบทความก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปอ่านแล้วสบายตา ไม่เกิดการปวดตา บทความในบล็อกก็มีเนื้อหาที่มีประโยชน์ อย่างมาก แถมยังมีวิดิโอเพิ่มเติมให้ดูด้วย ในบล็อกโดยภาพรวมจัดทำไดสุดยอดมากนะครับ สวนงามมากครับ

  ตอบลบ
 12. ออกแบบหัวบล็อกได้สวยดีครับ น่าจะลดขนาดภาพประกอบที่หัวบล็อกเพราะจะดูเด่นกว่าหัวข้อ ส่วนเนื้อหาจัดเรียงได้ดีคับครบถ้วน สีตัวหยังสืออ่านง่าย หลากหลายดูไม่เบื่อแต่ควรใส่ภาพประกอบเพื่อความน่าสนใจมากขึ้น และไม่น่าเบื่อจนเกินไป
  ส่วนอื่น ๆ ถือว่าดีครับ วีดีโอ และลิ้งต่าง ๆ น่าสนใจมาก โดยรวมถือว่าใช้ได้ครับ :')

  ตอบลบ
 13. หัวบล็อกออกแบบได้น่ารักมาก ตัวหนังสือชัดเจน สีสันสดใส ส่วนของเนื้อหาตัวหนังสืออ่านได้ง่าย สีสันสดใส มีรูปภาพ ทำให้น่าอ่าน เวลาอ่านไม่เบื่อ ด้านข้างมีเพลง วิดีโอ บทความ รูปภาพ จัดแต่งได้สวยงามและสีบล็อกดูอ่อนหวานสบายตา โดยรวมสวยมากจ๊ะ

  ตอบลบ
 14. ดีจร้า เริ่มจากหัวบล็อกเลยน่ะเราว่าเปลี่ยนรูปแบบตัวหนังสือใหม่ก้อน่าจะทำให้บล็อกดูสวยและเด่นข้นมามากเพราะสีตัวหนังสือมันสีเหมือนกันหมดเลย เลยทำให้หัวบล็อกมันไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควร ส่วนเนื้อหาน่าสนใจดีจร้าแต่เราว่าเนื้อหามันน้อยไปหน่อยน่ะ สีสันสดใสดูแล้วสบายตา รูปภาพที่นำมาประกอบก้อน่าสนใจดีจร้า คลิบวิดีโอก้อมีหลากหลายให้เลือกดู "เรียบง่ายแต่น่าสนใจ "

  ตอบลบ
 15. หัวบล็อกออกแบบได้สวยมากเลยครับ หัวเรื่องสวยดีครับแต่อยากให้มีมากกว่านี้ครับ ส่วนเนื้อหาอ่านได้ง่ายดีครับ สีที่ไช่ดีมากเลยครับใช่ได้ลงตัวมากเลยครับ และวีดีโอให้ความรู้มากเลยครับเป็นความรู้ที่าดีมากเลยครับการแบ่งสัดส่วนได้ดีมากเลยครับ แต่มองในจภาพรวมทุกอย่างลงตัวดีครับ

  ตอบลบ
 16. หัวบล็อกสวย และเด่นมาก ในส่วนของเนื้อหา เหมาะสม มีีเนื้อหาไม่มากไม่น้อยจนเกินไป มีองค์ประกอบด้านข้างสมบูรณ์ มีสื่อ VDO และรูปภาพประกอบครบถ้วน โดยรวมแล้วน่าสนใจมากค่ะ

  ตอบลบ
 17. บล็อกจ๋อม โดยรวมสวยงาม แต่ตรงหัวบล็อก ตรงรูปการ์ตูน ควรทำให้เล็กกว่านี้ เพราะจะทำให้รูปจ๋อมเด่นชัดขึ้น ตัวหนังสือใหญ่ เห็นได้ชัดเจน ส่วนของเนื้อหา ตัวหนังสือสีสันสดใส ดูน่าอ่าน มีการตกแต่ง มีเส้นคั่น มีตัวการ์ตูน ตกแต่งได้สวยมากๆ ด้านข้าง วิดีโอ รูปภาพ ลิ้ง ตกแต่งได้สวย ^^

  ตอบลบ
 18. จ๋อมแจ๋ม เริ่มที่หัวบล็อกเลยโดยรวมแล้วดูสวยดีแต่น่าจะทำให้น่าดึงดูดตามากกว่านี้มองแล้วแข็งกระด้างเกินไปแล้วก็รูปการ์ตูนใส่ทำไม55555น่าจะเป็นรูปที่เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนจะดีมากส่วนเนื้อหาครบถ้วนไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปมีการจัดเรียงได้สวยมากการจัดตัวหนังสือเป็นระเบียบดีแต่สีตัวอักษรควรเยอะมากกว่านี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้มากกว่านี้เพื่อดึงดูดตาผู้อ่านให้น่าสนใจมากกว่านี้มีการใส่ที่ขั้นข้อความทำให้อ่านแล้วไม่เบื่อตาดีทำให้ได้พักสายตาส่วนวีดีโอเยอะดีเนื้อหาเยอะมากสามารถทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะเลยจัดเรียงวีดีโอได้เหมาะสมบล็อกนี้โดยรวมๆแล้วสมบูรณ์ค่ะแค่ปรับนิดหน่อยก็จะสมบูรณ์มาก

  ตอบลบ
 19. หัวบล็อกออกแบบได้สวยงามมาก โดนเด่นสะดุดตา เนื้อหามีมากพอสมควร
  ตัวหนังสือดูแล้วอ่านง่ายสบายตา และมีสีสันสวยงาม พื้นหลังก็สวยงาม
  ดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 20. บล็อกดูแล้วน่ารักสีสันพื้นหลังเข้ากับบล็อกมาก มีสีสันที่หลากหลายเหมือนกัน ตัวหนังสือกำลังพอดีอ่านชัดเจน สีสันกำลังดีนะหลากหลายน่าอ่านมาก มีการเว้นวรรคช่วง ให้พักสาตตา เนื้อหาข้างๆ พวกวีดีโอและสื่อต่างๆ เข้ากับเนื้อหาและน่าสนใจมาก มีเยอะทำน่าศึกษาและชมโดยรวมแล้วบล็อกดีนะ

  ตอบลบ
 21. หัวบล็อกไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ แต่เรื่องเนื้อหาดูดีครบถ้วนสีสันสดใส รูปภาพหัวบล็อกดูแถวตรงเคารพธงชาติมากคะ ภาพพื้นหลังสวย คลิปวิดีโอเยอะน่าสนใจ ลิงก์ชื่อเพื่อนครบถ้วนสมบูรณืเรียงตามลำดับก่อนหลังได้ถูกต้อง แถบด้านข้างจัดสรรค์และตกแต่งได้ดีพอสมควรบล็อกนี้รวมๆแล้วดูดีคะคุณ อรพิน

  ตอบลบ
 22. สวัดดีค่ะ คุณจ๋อม เริ่มจากหัวบล็อกนะค่ะหัวบล็อกเธอสวยมาก และโดดเด่นที่ตัวหนังสือตัดกับพื้นหลังที่สวยงาม
  ส่วนของเนื้อหา ตัวหนังสือมีขนาดพอดี มีสีสันสดใส มีการตบแต่งใส่ตัวการ์ตูนที่สวยงาม เมื่ออ่านแล้วรู้สึกเพลิดเพลินกลับเนื้อหา สว่นของด้านข้าง มีวีดีโอและภาพประกอบกับเนื้อหา ที่น่าสนใจ ภาพรวมของบล็อกนี้สวยมากค่ะ

  ตอบลบ
 23. สวัสดี "จ๋อม" จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกอื่นๆ แนวคิดดีไม่ซ้ำใคร ฟอร์นก็สวยมาก เรื่องเนื้อหา เท่าที่ได้ลองอ่านดูแล้ว อ่านง่ายดีนะ มีรูปภาพประกอบที่เข้ากับเนื้อเรื่อง และ องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆให้ศึกษาน่าสนใจดี เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน ภาพรวมแล้วทำออกมาได้ดีมาก

  ตอบลบ
 24. จ๋อม อรพิน : หัวบล็อกเรียบง่ายแต่สวยดีจ้า ตัวหนักสือขนาดพอดี สีของตัวอักษรก็ไม่ฉูดฉาดเกินไป อ่านแล้วรู้สึกสบายตา โดยรวมแล้ว ดีมากจ้า :)

  ตอบลบ
 25. สวัสดีค่ะ จ๋อม เริ่มจากหัวบล็อกก่อนเลยนะค่ะ หัวบล็อหดูใหญ่ไป แต่ตกแต่งสวยค่ะ เนื้อหา ตัวหนังสืออ่านง่าย ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป การตกแต่งดูสวยค่ะ น่ารักมาก รูปคั่นก็สวยค่ะ เนื้อหาของวีดิโอเข้ากันกับเนื้อหาได้ดีค่ะ พื้นหลังดูลายตาไปนิด แต่ก็ไม่มากอะไรนัก ถ้าดูโดยรวมแล้วก็สวยค่ะ

  ตอบลบ
 26. สวัสดีค๊ะ! ^ ^ เริ่มจากหัวบล๊อกก่อนะคะ การออกแบบดูเรียบง่ายดีคะ เน้นมองแล้วสบายตา โทนสีใช้ได้เลย ส่วนสีของเนื้อหาใช้สีตัวหนังสือ อ่านออกง่ายและมองเห็นตัวหนังสือชัดคะ เนื้อหาหน้าสนใจมาก ๆ เลย ส่วนการตกแต่งบล็อกด้วยรวมแล้วถือว่าโอเคเลยดีเดียวค่ะ

  ตอบลบ