วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัวค๊ะ
วิชา นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา

 [ Innovation,Teehnology and InFormation in Education ]
นาง สาวอรพิน  ศรีตะการ ชื่อเล่น จ๋อม คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ้านจอมบึงค่ะ บล็อกนี้ดิฉันจัดทำขึ้นเพื่อ เผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษา เกี่ยวกับวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมไม่ มากก็น้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น